جزئیات نویسندگان

قنبري, هدي, كارشناس گفتار درماني

  • دوره 4، شماره 1: 1387 - مقاله پژوهشی اصيل
    تعيين فركانس سه سازه اول واكههاي زبان فارسي در دانشجويان 24-18 ساله دانشگاههاي علوم پزشكي اصفهان و دانشگاه اصفهان
    چکیده  PDF  XML