جزئیات نویسندگان

مهدي زاده, هاجر, دانشجوي دكتري علوم اعصاب، دانشكده فناوري هاي نوين پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران

  • دوره 10، شماره 6، 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی همبستگی بین آزمون های تعادل و تحرک عملکردی و پارامترهای نوسان مرکز فشار در حالت ایستاده آرام با و بدون تکلیف شناختی در کودکان با فلج مغزی همی پارزی
    چکیده  pdf