جزئیات نویسندگان

مرادی, نگين, دانشجوي دكتري گفتار درماني، مركز تحقيقات عضلاني - اسكلتي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران

  • دوره 8، شماره 3: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی الگوی زمانی خیشومی شدگی در گفتار کودکان فارسی زبان 4 تا 12 ساله با و بدون شکاف کام
    چکیده  PDF  XML