جزئیات نویسندگان

مرادي, نگين, کارشناسي ارشد گفتاردرماني، مربي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز, ایران

  • 1386 - مقاله پژوهشی اصيل
    تهیه و تعیین پایایی و روایی فهرستی از واژگان زبان فارسی برای دستگاه SNORS
    چکیده  PDF  XML