جزئیات نویسندگان

مرادي, نگين, دانشجوي دکتري گفتاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران

  • دوره 8، شماره 3: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه فرکانس پایه در کودکان دارای شنوایی عادی و کودکان دچار درجات مختلف افت شنوایی
    چکیده  PDF  XML