جزئیات نویسندگان

کورش فرد, نگار, دانشجوي دکتري، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تهران، تهران، ايران

  • دوره 11، شماره 4: 1394 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسي تأثير ماساژ افلوراژ بر ميزان تحمل و حداکثر قدرت مشت کردن، پس از خستگي در زنان جوان سالم
    چکیده  PDF