جزئیات نویسندگان

کلاني, نويد, کارشناس ارشد حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران