جزئیات نویسندگان

لطفي, نويد, کارشناس ارشد فيزيولوژي ورزش، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه گيلان