جزئیات نویسندگان

کريمي, نورالدين, دانشجوي سال آخر دکتراي فيزيوتراپي، عضو هيأت علمي گروه فيزيوتراپي، دانشگاه علوم بهزيستي، تهران، ايران, ایران

  • دوره 4، شماره 1: 1387 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه ضخامت قدامی– خلفی عضلات شكم در ورزشکاران حرفه‌ای دو سرعت و استقامت با استفاده از اولتراسونوگرافی
    چکیده  PDF  XML