جزئیات نویسندگان

مشتاق, نهاله, دکتراي روان‌شناسي، عضو هيأت علمي گروه روان‌شناسي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران, ایران