جزئیات نویسندگان

مسائلی, نسرین, کارشناس ارشد روانشناسی، کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران