جزئیات نویسندگان

گوهري, نسرين, دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان، همدان، ايران, ایران

  • دوره 10، شماره 1: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی نتایج غربالگری شنوایی همگانی نوزادان با استفاده از پروتکل های TEOAE-TEOAEو TEOAE
    چکیده  PDF