جزئیات نویسندگان

قمري, نرگس, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه کاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

  • دوره 9، شماره 1: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه تأثیر تکلیف بینایی بر کنترل وضعیتی در بیماران همی‌پارزی مزمن راست و چپ (مطالعه مقدماتی)
    چکیده  PDF  XML