جزئیات نویسندگان

معروفي, نادر, دانشیار، گروه فیزیوتراپی، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

  • دوره 11، شماره 2: 1394 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه زمان فعالیت الکتریکی عضلات مرکزی تنه حین تکلیف فرود در افراد سالم و بیماران بعد از جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی
    چکیده  PDF