جزئیات نویسندگان

کلانتري, مينو, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران

  • دوره 9، شماره 2: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تأثیر استفاده هم‌زمان از تمرینات تکلیف محور و روش محدودیت درمانی اجباری بر روی عملکرد حرکتی اندام فوقانی بیماران همی‌پلژی بزرگسال
    چکیده  PDF  XML
  • دوره 10، شماره 1: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی پایایی بین دو آزمونگرAction Research Arm Testو قسمت اندام فوقانی آزمون فوگل مایر در افراد با سكته مغزي شهر قزوين
    چکیده  PDF