جزئیات نویسندگان

کلانتري, مينو, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 4: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    نقش منبع کنترل و ابعاد شخصیت در پیش‌بینی رضایت شغلی کاردرمانگران مراکز دولتی شهر تهران
    چکیده  PDF  XML