جزئیات نویسندگان

عليخاني درآبی, مينا, کارشناس برق، مرکز تحقیقات اسکلتی- عضلانی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

  • دوره 12، شماره 4: 1395 - مقاله پژوهشی اصيل
    پیش‌بینی نمای قوس ساجیتال کفش‌های غلتکی بر اساس کینماتیک مچ پا حین راه رفتن: رویکرد شبکه عصبی مصنوعی
    چکیده  PDF