جزئیات نویسندگان

مختاري, مهيار, دانشجوي کارشناسي ارشد رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 8، شماره 3: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسي تأثير يک دوره تمرينات پيلاتس بر بهبود عملکردهاي حرکتي و شناختي مرتبط با افتادن در زنان سالمند
    چکیده  PDF  XML