جزئیات نویسندگان

مروي اصفهاني, مهناز, دانشجوي دکتراي بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه بو علي سينا، همدان