جزئیات نویسندگان

آقاجان‌زاده, مهشيد, مربي، گروه گفتاردرماني، دانشکده پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران