جزئیات نویسندگان

آقاجان‌زاده, مهشيد, مربي، گروه گفتار درماني، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران