جزئیات نویسندگان

کاوياني بروجني, مهسا, مرکز تحقيقات اسکلتي-عضلاني,دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

  • ویژه نامه توانبخشی :1392 - گزارش مورد
    تحلیل تغییرات طول و نیروی تولیدی برخی از عضلات تنه در یک بیمار مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک هنگام راه رفتن با ارتز میلواکی با استفاده از نرم افزار -Open-simm پژوهش موردی
    چکیده  PDF