جزئیات نویسندگان

آقارضايي, مهسا, کارشناسي ارشد مهندسي پزشکي، دانشکده¬ي فني و مهندسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران, ایران