جزئیات نویسندگان

معمارزاده, مهرداد, عضو هیئت علمی، گروه جراحی اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

  • دوره 10، شماره 2: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی ارتباط بین پرخیشومی شدگی گفتار با نوع شکاف و سن جراحی اولیه ی کام در کودکان 3 تا 6 سال دچار شکاف کام شهر اصفهان
    چکیده  PDF