جزئیات نویسندگان

مظاهری, مهرداد, دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

  • دوره 12، شماره 5: 1395 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی درک هم‌معنایی واژگانی کودکان با کم‌توانی ذهنی آموزش‌پذیر در مقایسه با کودکان عادی
    چکیده  PDF