جزئیات نویسندگان

عنبريان, مهرداد, دکتراي بيومکانيک ورزشي، دانشيار، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه بو علي سينا، همدان, ایران