جزئیات نویسندگان

عنبريان, مهرداد, استاديار، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران

  • دوره 8، شماره 2: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه فعالیت عضلات اطرف زانو هنگام راه رفتن و دویدن در افراد با ناهنجاری واروس زانو و گروه شاهد
    چکیده  PDF  XML