جزئیات نویسندگان

معصومي, مهدي, دکتري حرفه اي و پژوهشگر پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان

  • دوره 7، شماره 1: 1390 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی عوارض بلند مدت ناشی از قطع عضو و میزان رضایت از پروتز در جانبازان، با قطع عضو بالای زانو یک طرفه در استان تهران
    چکیده  PDF  XML