جزئیات نویسندگان

مطيفي‌فرد, مهدي, استاديار، گروه ارتوپدي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران, ایران