جزئیات نویسندگان

عرفاني, مهدي, کارشناس ارشد، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشكده تربيت بدني،. دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ايران