جزئیات نویسندگان

قاسمي, منيژه, کارشناس ارشد، گروه تربيت بدني، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرج، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 2: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر یک دوره تمرینات منتخب ورزش در آب بر درد، میزان علایم، عملکرد حرکتی و کیفیت زندگی زنان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو
    چکیده  PDF  XML