جزئیات نویسندگان

مقربی منظری, منصوره, کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه گیلان، رشت، ایران, ایران

  • دوره 10، شماره 5: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    اثر روش¬های مختلف کششی در طول گرم کردن بر تعادل ایستا و پویای دانشجویان تربیت بدنی دختر
    چکیده  PDF