جزئیات نویسندگان

معظم, معصومه, کارشناس، گفتار درمانگر، اداره بهزيستي، زرين شهر، اصفهان، ايران