جزئیات نویسندگان

کمالي اردکاني, مصطفي, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه ارتز و پروتز، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران