جزئیات نویسندگان

قاسمي, مسلم, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 8، شماره 4: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    توصیف برخي ساختارهاي زباني در داستان‌گويي كودكان 4 ساله سالم شهر اصفهان و ارتباط آن با جنس بر اساس پروتكل ارزيابي داستان‌گويي
    چکیده  PDF  XML