جزئیات نویسندگان

کريملو, مسعود, گروه آمار حياتي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران.