جزئیات نویسندگان

کريملو, مسعود, دكتراي تخصصي آمار زيستي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 2: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    تعیین پایایی بازآزمایی و پایایی بین ارزیابان نسخه فارسی سیستم طبقه‌بندی توانایی دستی (Manual ability classification system) کودکان فلج مغزی
    چکیده  PDF  XML