جزئیات نویسندگان

کريملو, مسعود, استاديار، گروه آمار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران