جزئیات نویسندگان

کريملو, مسعود, استاديار، گروه آمار حياتي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي تهران، تهران، ايران