جزئیات نویسندگان

ميرزا زاده جواهري, مسعود رامين, استاديار، گروه ارتوپدي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي کاشان، کاشان، ايران