جزئیات نویسندگان

ملك پور, مریم, گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی، تهران، ايران.

  • دوره 9، شماره 4: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    تعيين میزان آگاهی و استفاده مراقبین از شیوه شیوه های مراقبت ويژه کودکان 5-1 ساله فلج مغزی
    چکیده  PDF  XML