جزئیات نویسندگان

محمدزاده, مریم, دانشجوی دکتری، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه تهران، پردیس بین‌الملل کیش، کیش، ایران

  • دوره 12، شماره 6: 1395 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه تأثیر هشت هفته برنامه تمرینی مقاومتی، تعادلی و ترکیبی (مقاومتی- تعادلی) بر تعادل، راه رفتن و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: مداخله پیش‌آزمون- پس‌آزمون
    چکیده  PDF