جزئیات نویسندگان

کريميان, مريم, مربي، گروه تربيت بدني، دانشگاه فسا، شيراز، ايران