جزئیات نویسندگان

مقدم سليمي, مريم, دانشجوي دکتراي تخصصي علوم اعصاب‌‌شناختي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران