جزئیات نویسندگان

مقدم سليمي, مريم, دانشجوي دكتري علوم اعصاب شناختي، گروه روان شناسي، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران