جزئیات نویسندگان

مزيدي, مريم, کارشناس ارشد تربيت بدني، گروه تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران

  • دوره 7، شماره 2: 1390 - مقاله پژوهشی اصيل
    تاثير چهار هفته تمرين درماني بر زاويه Q و Popliteal در ورزشكاران مبتلا به سندرم درد كشككي- راني
    چکیده  PDF  XML