جزئیات نویسندگان

محمدي, مريم, کارشناس ارشد، خانواده درماني، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران

  • دوره 12، شماره 1: 1395 - مقاله پژوهشی اصيل
    تدوین برنامه درمانی «اوتیسم یکپارچه با خانواده» و مقایسه اثربخشی آن با «پرنده کوچولو» بر کاهش استرس والدگری والدین کودکان مبتلا به اوتیسم
    چکیده  PDF