جزئیات نویسندگان

محمدزاده, مريم, دانشجوي دکتري آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشگاه پرديس بين المللي کيش دانشگاه تهران، کيش ، ايران., ایران

  • دوره 10، شماره 4: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقايسه دو نوع فعاليت بدني در آب و خشکي بر فاکتورهاي مرتبط با سلامت زنان سالمند (60 تا 75 ساله)
    چکیده  PDF