جزئیات نویسندگان

عمادي, مريم, دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان، همدان، ايران, ایران