جزئیات نویسندگان

آذغاني, محمودرضا, دكتراي بيومکانيک- عضو هيات علمي دانشکد? مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي سهند –شهر جديد سهند- تبريز-ايران, ایران

  • دوره 10، شماره 3: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    ارزیابی تأثیر تمرین حفظ تعادل بر روی بهبود پایداری بیماران مولتيپل‌اسكلروزيس با استفاده تحلیل غیرخطی سمپل‌انتروپی
    چکیده  PDF